Aturem Bcn World confirma la caducitat de la tramitació de les llicències dels casinos

L’Assemblea Aturem Bcn World, a través de l’associació GEPEC-EdC, ha registrat aquesta setmana una petició dirigida al Secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Albert Castellanos, perquè es publiqui la caducitat del concurs públic que havia de concedir les llicències de joc als operadors de casinos de Bcn World.

Els fonaments que sustenten aquesta petició i que Aturem Bcn World ha analitzat amb els seus serveis jurídics, es basen en que la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en vigor quan es van publicar les bases del concurs, estableix que el termini màxim en el que ha de notificar-se una resolució no podrà excedir de sis mesos tret que una norma amb rang de Llei estableixi un termini major o així vingui previst en la normativa comunitària europea.


A més a més, la normativa ara vigent regula la caducitat de forma similar. La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, fixa en l'article 21.1 que l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que sigui la forma d'iniciar-se. L'article 21.2 d'aquesta Llei estableix que el termini màxim en el que ha de notificar-se la resolució expressa serà el fixat per la norma reguladora del corresponent procediment.  Aquest termini no podrà excedir de sis mesos, tret que una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o així vingui previst en el Dret de la Unió Europea

Tenint en compte que el 30 de juny de 2017 es va presentar la documentació de l’únic aspirant a obtenir les llicències de joc, Hard Rock, i que ja han passat gairebé nou mesos i no s'han publicat més acords sobre l'estat de la licitació que afectin el termini de resolució, la caducitat és evident des del desembre del 2017.

Per tot l’exposat, Aturem Bcn World ha sol·licitat que es resolgui la caducitat de la Resolució per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria del concurs públic per obtenir les autoritzacions per a la instal·lació i l'explotació de casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i que s’ordeni l'arxiu de les actuacions.

Amb tot, Aturem Bcn World manté el recurs contenciós administratiu contra el Pla Director Urbanístic fins que la Generalitat de Catalunya no desisteixi definitivament d’aquest macroprojecte turístic i de casinos a la Costa Daurada.

Entrades populars d'aquest blog

COMUNICAT: Aturem Bcn World i GEPEC-EdC denunciem l’operació de compra dels terrenys de la Caixa per part de la Generalitat de Catalunya per 120 milions d’euros

Aturem Bcn World i GEPEC-EdC anuncien la caducitat de la llicència de casino de Hard Rock i en sol·liciten la seva revocació

COMUNICAT: Aturem Bcn World i GEPEC-EdC denuncien que el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda hauria d’haver revocat la llicència de casino a Hard Rock