dimecres, 19 de juny de 2013

ICV denuncia al parlament la opacitat sobre el projecte i la repressió a la llibertat d'expressió cap als membres de l'assemblea


Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

1. Quines directrius ha donat el Govern als Mossos d’Esquadra envers les activitats i els activistes que conformen la Plataforma “Aturem Barcelona World” de Tarragona ?

2. Considera el Govern apropiada l’actuació dels Mossos d’Esquadra del diumenge 16 de juny a Salou, en que es va aixecar una acta adminis-trativa als membres de la Plataforma que estaven reunits per fer una marxa popular pels terrenys on s’ha d’ubicar el futur complex hoteler i de joc ?

3. Considera el Govern que amb aquesta actuació duta a terme el 16 de juny a Salou , es va vulnerar l’article 121 de la Constitució Espanyola què “ reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. Per a l’exercici d’aquest dret no caldrà autorització prèvia” ?

4. Considera el Govern apropiada l’actuació dels Mossos d’Esquadra del 30 de maig a Tarragona, davant de la Cambra de Comerç , en que es va demanar la identificació de persones què manifestaven el seu rebuig al projecte pacíficament ?

5. Ha mantingut el Govern converses amb els Ajuntaments de Vilaseca i Salou per tal de què impedeixin i/o no facilitin la realització d’actes in-formatius a la població sobre el projecte Barcelona World , com per exemple va succeir en l’acte de presentació de la Plataforma el passat 15 de febrer a Salou en el qual l’ajuntament a darrera hora va prohibir fer l’acte a la biblioteca municipal, tal i com s’havia compromès ?

6. Considera el Govern que amb aquesta actuació es va vulnerar l’article 20 de la Constitució Espanyola que reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció ?

7. Considera el Govern que la població de Tarragona i Catalunya ha estat suficientment informada del Projecte Barcelona World quan s’han dene-gat les sol·licituds de compareixença dels Consellers implicats en el Parlament , per a que informessin del projecte ?

8. Creu el Govern que pot estar vulnerant l’article 23 de la Constitució Es-panyola que determina el dret dels ciutadans a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits, en la gestió del projecte Barcelona World ?

9. Té previst el Govern algun pla per informar i possibilitar la participació de la ciutadania en la implantació del projecte Barcelona World ?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada